• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

Szczegóły
Kod ZP-EAS
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 28
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 13:30 – 30.09.2023 23:59)

Studia kwalifikacyjne

Kierownik Studiów: dr Iwona Konieczna e-mail: ikonieczna@aps.edu.pl

Czesne  - 2 100,00 zł za jeden semestr x 3 semestry

Cel kształcenia

przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Kwalifikacje

Program studiów jest opracowany zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego.

 

Aktualnie obowiązuje - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Aktualnie obowiązującymi regulacjami określającymi kwalifikacje są:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w szczególności: rozpoznawania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia tej grupy osób. Posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia ucznia ze spektrum autyzmu w różnych typach placówek, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy i terapii z osobami ze spektrum autyzmu w różnych formach kształcenia.

Absolwent studiów, jako pedagog specjalny w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu będzie organizował i koordynował proces kształcenia specjalnego ucznia ze spektrum autyzmu w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej.

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunku pedagogika specjalna (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 - rejestrację uruchomimy wiosną 2024

 

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 Plan studiów:

Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki organizacyjnej

Semestr studiów

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

I semestr

II semestr

III semestr

 

 
   

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

   

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (E.A.)

   

E. 1A. Przygotowanie merytoryczne

   

Podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

I

10

EGZ

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Psychologiczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

I

10

EGZ

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Medyczne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

I

10

EGZ

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prawne podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

I

10

EGZ

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

1002000

I

10

ZAL - OCENA

1

 

10

 

 

 

 

 

 

 

   

Metody terapii  niedyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

I

25

ZAL - OCENA

2

10

15

 

 

 

 

 

 

 

   

Metody terapii  dyrektywnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

I

25

ZAL - OCENA

2

10

15

 

 

 

 

 

 

 

   

Metody wspomagające terapię i edukacje osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

II

20

ZAL - OCENA

2

 

 

 

 

20

 

 

 

 

   

Psychospołeczna sytuacja dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin

10020000

II

10

ZAL - OCENA

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

   

Komunikacja alternatywna i wspomagająca osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

II

25

ZAL - OCENA

2

 

 

 

 

25

 

 

 

 

   

Wybrane metody i techniki terapii zachowań trudnych

10020000

II

20

ZAL - OCENA

2

 

 

 

 

20

 

 

 

 

   

Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

II

35

ZAL - OCENA

2

 

 

 

 

30

 

 

 

 

   

Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

II

25

EGZ

2

 

 

 

10

15

 

 

 

 

   

Współpraca z rodziną uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

II

5

ZAL

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

   

Razem

240

 

21

60

40

0

10

130

0

0

0

0

   

100

140

0

   

240

   

E.2A. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne

   

Konstruowanie  indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i i programów terapeutycznych dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

III

15

ZAL-OCENA

3

 

 

 

 

 

 

 

15

 

   

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10020000

III

15

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

 

15

 

   

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu

10020000

III

20

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

 

20

 

   

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu -1

10020000

III

20

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

 

20

 

   

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu -2 (uczeń ze współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)

10020000

III

20

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

 

20

 

   

Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu -1

10020000

III

30

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

   

Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu -2 (uczeń ze współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)

10020000

III

20

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

 

 

20

 

   

Metodyka wspieranie  osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w dorosłym życiu

10020000

III

10

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

 

10

 

   

Razem

150

 

12

0

0

0

0

0

0

0

150

0

   

0

0

150

   

150

   

E.3A. Praktyki zawodowe (120h; 6ECTS)

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna

10020000

I

40

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

40

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna

10020000

II

40

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

40

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna

10020000

III

40

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

40

   

Razem

120

 

6

0

0

0

0

0

 

0

0

120

   

0

0

120

   

120