• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

Szczegóły
Kod ZP-ERS
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 13:30 – 31.01.2024 23:59)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

Kierownik Studiów: dr Katarzyna Smolińska     ksmolinska@aps.edu.pl

Czesne  - 2 100,00 zł za jeden semestr x 3 semestry

Cel kształcenia

przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Kwalifikacje

Program studiów jest opracowany zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego.

 

Aktualnie obowiązuje - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Szczegółowe kwalifikacje zostaną uzupełniona po zakończeniu prac nad Rozporządzeniem w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie z niepełnosprawnością i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności: rozpoznawania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji kształcenia tej grupy osób. Posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach placówek, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy i terapii z niepełnosprawnością intelektualną w różnych formach kształcenia.

Absolwent studiów jako pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie organizował i koordynował proces kształcenia specjalnego ucznia ze spektrum autyzmu w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej.

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunku pedagogika specjalna. (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych.

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/ marzec 2024 r. pod warunkiem zebrania grupy

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny otwarcia - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

PLAN STUDIÓW:

 

 

 

Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki organizacyjnej

Semestr studiów

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

 

 
   
   

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej-1

   

E. 1. Przygotowanie merytoryczne (240h; 20ECTS)

   

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

10020000

I

10

ZAL

1

   

Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

20

EZG

2

   

Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

30

EZG

2

   

 Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

15

EZG

2

   

 Pedagogiczne podstawy edukacji i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

20

ZAL

1

   

Podstawy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

10020000

I

5

ZAL

1

   

Rodzina dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

15

ZAL-OCENA

2

   

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

I

10

ZAL-OCENA

1

   

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

II

35

EZG

2

   

Metody edukacyjno-terapeutyczne w pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

II

15

ZAL-OCENA

1

   

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

10020000

II

10

ZAL-OCENA

2

   

Wybrane metody terapii zachowań problemowych

10020000

II

15

ZAL

1

   

Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w dorosłym życiu

10020000

II

15

ZAL

1

   

Rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

10020000

II

15

ZAL

1

   

Razem

240

 

20

   
   
   

E.2. Przygotowanie dydaktyczno - metodyczne (150h, 12ECTS)

   

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci w przeszkolu specjalnym

10020000

II

10

ZAL-OCENA

1

   

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z  umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

10020000

II

30

EZG

2

   

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z  lekką  niepełnosprawnością intelektualną

10020000

III

30

EZG

2

   

Metodyka zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

10020000

III

20

ZAL-OCENA

1

   

Rewalidacja indywidualna

10020000

III

20

ZAL-OCENA

2

   

Terapia zajęciowa

10020000

III

10

ZAL-OCENA

1

   

Wspierania rozwoju uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym

10020000

III

10

ZAL

1

   

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych i indywiudualnych programów rehabilitacji i terapii

10020000

III

20

ZAL-OCENA

2

   

Razem

150

 

12

   
   
   

E.3. Praktyki zawodowe (120h; 6ECTS)

   

 Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach wczesnego wspomagania dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną (40 godz.)

10020000

I

40

ZAL

2

   

Praktyka asystencko - pedagogiczna w szkole podstawowej specjalnej lub ogólnodostępnej lub integracyjnej (40 godz.)

10020000

II

40

ZAL

2

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkole podstawowej lub przysposabiającej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (20 godzin) 

10020000

III

20

ZAL

1

   

                                                                                                                                                   Praktyka asystencko-pedagogiczna w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (20 godzin)

10020000

III

20

ZAL

1

   

Razem

120

 

6