• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa

Szczegóły
Kod ZP-PPI
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 27
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.05.2023 09:00 – 31.01.2024 23:59)

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Są to studia doskonalące. Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Wszechstronne przygotowanie do udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych.

Cele studiów:

Przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne,  wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).

Charakterystyka studiów:

Program studiów został opracowany przez wieloletnich praktyków pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Czabały w oparciu o aktualne standardy profesjonalnej pomocy psychologicznej. Studia składają się z dwóch głównych bloków tematycznych: pierwszy dotyczy poradnictwa psychologicznego kierowanego do osób w różnych okresach życia oraz szkolenia umiejętności interpersonalnych, blok drugi – związany jest z psychologią kryzysu i  ze szkoleniem w metodach interwencji kryzysowej.

Kierownik studiów podyplomowych: dr Sylwia Kluczyńska

e-mail: skluczynska@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:  3 semestry

Czesne za jeden semestr: 2 500 zł x 3 semestry

Wymagania wstępne:

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu magistra studiów społecznych. Studia adresowane są przede wszystkim  do pedagogów, pracowników socjalnych, psychologów, prawników oraz innych osób zajmujących się poradnictwem i pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

Zainteresowanie problematyką studiów.

Termin uruchomienia studiów: I zjazd 02-03 marca2024  - przyjmujemy dokumenty na listę rezerwową.

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kserokopia dyplomu (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów magisterskich.

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę oraz umiejętności stosowania  metod poradnictwa i interwencji kryzysowej. Będą potrafili udzielać profesjonalnego wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania człowieka na wszystkich etapach życia. Treści zawarte w programach nauczania przedmiotów będą prowadziły do opanowania umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwojowych, stosowania metod wsparcia, poradnictwa psychologicznego i interwencji wobec dzieci, młodzieży i dorosłych doświadczających kryzysów rozwojowych lub sytuacyjnych. Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentom pracować w takich instytucjach, jak:  poradnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie,  w zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych;

Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Psychologii Stosowanej, którzy są również psychologami praktykami z wieloletnim stażem pracy oraz pracownicy instytucji stosujących poradnictwo i interwencje kryzysowe.

Warunki studiowania:

Studia są płatne. Zajęcia będą odbywać się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (przeważnie raz w miesiącu, w niektórych miesiącach dwa zjazdy, liczba przewidywanych zjazdów 17 ).

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Obecność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów cząstkowych, zaliczeń ćwiczeń  objętych planem studiów.

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

Poradnictwo psychologiczne

EGZ

2

15

 

 

 

 

 

Zaburzenia psychiczne

EGZ

2

15

 

 

 

 

 

Trening interpersonalny

ZAL

1

 

20

 

 

 

 

Trening radzenia sobie ze stresem

ZAL

1

 

10

 

 

 

 

Podstawowe umiejętności pomocy psychologicznej

ZAL-OCENA

2

 

20

 

 

 

 

Poradnictwo rodzinne

ZAL-OCENA

2

 

15

 

 

 

 

Poradnictwo wychowawcze

ZAL-OCENA

2

 

20

 

 

 

 

Poradnictwo okresie adolescencji

ZAL-OCENA

2

 

 

 

20

 

 

Poradnictwo  dla osób z kryzysem zdrowia psychicznego i ich  rodzin

EGZ

3

 

 

20

 

 

 

Poradnictwo małżeńskie

ZAL-OCENA

2

 

 

 

20

 

 

Poradnictwo seksuologiczne

ZAL-OCENA

1

 

 

 

10

 

 

Poradnictwo związane z problemami różnych niepełnosprawności

ZAL-OCENA

2

 

 

 

15

 

 

Poradnictwo  w okresie późnej dorosłości

ZAL-OCENA

2

 

 

 

15

 

 

Psychologia stresu, kryzysu i traumy

EGZ

2

 

 

 

 

10

 

Prawo a interwencja kryzysowa

ZAL

1

 

 

 

 

15

 

Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

20

Interwencja kryzysowa w sytuacjach żałoby

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

15

Interwencja kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy w związku

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

15

Przesłuchanie dzieci-ofiar i świadków przestępstw

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

10

5

Interwencja kryzysowa w sytuacji uzależnienia od alkoholu

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

15

 

 

 

30

85

20

80

35

70

w semestrze:

 

 

115

100

105

ŁĄCZNIE

 

37

320