• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych

Szczegóły
Kod ZP-PRP
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Liczba cykli dydaktycznych 3
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.05.2023 13:00 – 31.01.2024 23:59)

Studia kwalifikacyjne

Kierownik studiów: dr Hubert Iwanicki

hiwanicki@aps.edu.pl

Czesne za jeden semestr - 1700 zł x 3 semestry

Cel kształcenia

Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej jest przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych w zakresie eliminowania rozmiarów nieprzystosowania społecznego i zagrożenia nieprzystosowaniem społecznym.

Kwalifikacje

Słuchacze zdobędą kwalifikacje do pracy z dziećmi, uczniami i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym lub nieprzystosowanymi społecznie a także indywidualizowania zadań, dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości podopiecznych oraz udzielania wsparcia i wspomagania rodziców/opiekunów jak również osób z otoczenia dziecka, ucznia/dziecka wskazując konkretne możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.

Podstawy prawne kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Absolwenci studiów podyplomowych pedagogika resocjalizacyjna mają możliwość zatrudnienia w szkołach (jako pedagog szkolny, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka/ucznia zagrożonego nieprzystosowaniem społecznym lub nieprzystosowanego społecznie), placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zespołach kuratorskiej służby sądowej, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, ośrodkach pomocy społecznej, środowiskowych placówkach dla dzieci zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym i nieprzystosowanych społecznie (świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych), w placówkach wsparcia dziennego, placówkach wychowawczych i opiekuńczych, instytucjach pieczy zastępczej,  młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.

Absolwent studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych:

Posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą resocjalizacji dzieci i młodzieży. Posiada wiedzę o różnorodnych metodach, technikach, środkach i procedurach oddziaływania resocjalizacyjnego stosowanych zarówno w warunkach instytucjonalnych jak i pozainstytucjonalnych. Posiada wiedzę o możliwościach i metodach oddziaływania resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z  osobami zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym i nieprzystosowanymi społecznie, umiejętności organizowania i koordynowania działań w zakresie wspierania tych osób, w szczególności: rozpoznawania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, współtworzenia i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy, podejmowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i  opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, indywidualnych planów resocjalizacyjnych oraz programów wychowawczo-profilaktycznych.

Absolwent potrafi dokonać wstępnej diagnozy osoby nieprzystosowanej społecznie, potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zdobytym podczas studiów warsztatem metodycznym w celu analizy złożonych proble­mów  resocjalizacyjnych, rozpoznawania, interpretowania i prognozowania głównych zaburzeń zachowania osób mających problemy z adaptacją społeczną, zastosowania różnorodnych zabiegów pedagogicznych o charakterze resocjalizacyjnym. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z osobami zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym i nieprzystosowanymi społecznie. Poszukuje optymalnych rozwiązań w pracy z podopiecznym. Rozwiązuje trudności w pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej z osobami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu odbiegające od norm i wartości społecznie akceptowanych.

Absolwent ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu resocjalizacji, szacunku dla podopiecznych, jest wrażliwy na potrzeby człowieka, szczególnie wymagającego wsparcia i pomocy. Rozumie znaczenie etyki i odpowiedzialności wychowawczej pedagoga resocjalizacyjnego. Jest przygotowany do wzbogacenia własnego warsztatu pracy.

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi, uczniami i młodzieżą, praktyczne umiejętności zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w placówkach i instytucjach wychowawczych, szkołach i innych placówkach systemu oświaty, placówkach wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pogotowiach opiekuńczych, opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.

Absolwent prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby dzieci i młodzieży zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym i nieprzystosowanych społecznie.

Wymagania wstępne

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) posiadające przygotowanie pedagogiczne, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, szczególnie osoby pracujące lub planujące pracę z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie lub zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym lub z innych powodów wymagającymi resocjalizacji; nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy ze wszystkich typów szkół i placówek, w których przebywają osoby nieprzystosowane społecznie lub zagrożone nieprzystosowaniem społecznym.

Oczekiwane kompetencje kandydata

Kandydat posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań resocjalizacyjnych i jest gotowy do podejmowania konstruktywnych wyzwań zawodowych.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 r - rejestrację na studia uruchomimy w kwietniu 2024

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje.

PLAN STUDIÓW:

Nazwa przedmiotu

Łączny

wymiar

godzin

Forma

zaliczenia

Liczba

Punktów

ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

w

ćw

w

ćw

w

ćw

Pedagogika resocjalizacyjna

25

E

3

15

10

 

 

 

 

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

20

E

3

20

 

 

 

 

 

Psychologia nieprzystosowania społecznego

20

E

3

20

 

 

 

 

 

Prawa nieletnich w procesie wychowania i resocjalizacji

15

ZO

1

15

 

 

 

 

 

Edukacja włączająca uczniów zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym lub nieprzystosowanych społecznie

10

ZO

1

10

 

 

 

 

 

Współczesne dewiacje społeczne

20

E

3

 

 

20

 

 

 

Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

15

E

1

 

 

15

 

 

 

Diagnozowanie osób zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym lub nieprzystosowanych społecznie

20

ZO

3

 

 

 

20

 

 

System pieczy zastępczej i wsparcia społecznego rodziny zagrożonej

15

E

1

 

 

15

 

 

 

Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyczno-wychowawczych

15

Z

1

 

 

 

15

 

 

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych

30

E

3

 

 

10

20

 

 

Metody twórczej resocjalizacji

20

ZO

3

 

 

5

15

 

 

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

25

E

3

 

 

5

20

 

 

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży

15

E

1

 

 

 

 

5

10

Profilaktyka i terapia uzależnień

15

ZO

1

 

 

 

 

 

15

Formy pomocy dzieciom i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie

15

E

1

 

 

 

 

5

10

Interwencja kryzysowa

15

ZO

1

 

 

 

 

 

15

Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne

15

E

1

 

 

 

 

 

15

Warsztaty psychoedukacyjne -sytuacje trudne w pracy pedagoga

15

ZO

1

 

 

 

 

 

15

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

20

E

3

 

 

 

 

 

20

Metody przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu w pracy pedagoga resocjalizacyjnego

10

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Techniki mediacji i negocjacji w resocjalizacji

10

Z

1

 

 

 

 

 

10

Socjoterapia w resocjalizacji

10

Z

1

 

 

 

 

 

10

Praktyki zawodowe

120

ZO

6

 

 

 

 

 

 

w semestrze

 

120

160

140

Łącznie

390
+ 120 godzin praktyk

47

390