• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczegóły
Kod ZP-PST
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 27
Czas trwania 1 rok
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 13:30 – 31.01.2024 00:00)

Studia kwalifikacyjne

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Odachowska-Rogalska

e-mail: eodachowska@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych:

2 semestry

Czesne: 3000 zł za jeden semestr x 2 semestry

Cel kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania psychologicznych badań w zakresie psychologii transportu i nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwalifikacje:

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Podstawy prawne kwalifikacji:

art. 87 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami.

Studia realizowane są we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie.

Instytut Transportu Samochodowego jest nowoczesną placówka badawczo-rozwojową z bogatą tradycją, obecną praktycznie w każdej dziedzinie transportu samochodowego od prawie sześćdziesięciu pięciu lat. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w laboratoriach ITS wyposażonych w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych (m.in. Wiedeński System Testów, Kontrastometr, Test2Drive, FVA - zawansowany tester wzroku do badania widzenia kontrastu, aparaturę do badania fizjologicznych aspektów funkcjonowania kierowcy: EEG, analizator ruchu gałek ocznych i inne), umożliwiający prowadzenie badań zgodnie ze  standardami europejskimi.  Ponadto pracownia wyposażona jest w symulatory jazdy:  samochodu osobowego i auta ciężarowego. Studenci będą mieli okazję obserwować, w jaki sposób wspomagana jest nowoczesna diagnostyka kierowców, ale także samodzielnie wypróbować i nauczyć się obsługi urządzeń. Kadra prowadząca zajęcia to najlepsi specjaliści w dziedzinie psychologii transportu, pracujący na co dzień w obszarze diagnostyki i badania zachowań kierowców.

http://www.its.waw.pl/

 

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:

 • Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu – art. 85 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 z późniejszymi zmianami.
 • Możliwość wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (również w ramach medycyny pracy) w dowolnej placówce zajmującej się tego typu działalnością (w Polsce ok. 700 pracowni psychologicznych).
 • Możliwość prowadzenia kursów edukacyjnych i reedukacyjnych dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych przez WORD.

Absolwent posiadał będzie:

 • umiejętności samodzielnego planowania (dobór metod i narzędzi) i przeprowadzania badań psychologicznych różnych grup kierujących pojazdami, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • pełną wiedzę na temat zasad orzecznictwa psychologicznego i umiejętność formułowania orzeczeń i ich uzasadniania,
 • szeroką wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z psychologicznymi badaniami kierujących pojazdami, w tym uwzględniających najnowsze i planowane zmiany w przepisach prawnych,
 • wiedzę na temat możliwości włączenia się psychologów w działania edukacyjne i reedukacyjne (psychoedukacyjne) na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • praktyczne umiejętności – poprzez doświadczenie na symulatorach – różnicowania wymagań w stosunku do kierowcy zależnie od rodzaju kierowanego pojazdu (osobowy, ciężarowy).

Wymagania wobec kandydatów:

 • tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia.

Oczekiwane kompetencje kandydata:

 • znajomość narzędzi psychologicznych;
 • wiedza z zakresu psychologii osobowości, procesów poznawczych i różnic indywidualnych.

Planowany termin uruchomienia studiów: luty/marzec 2024

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

 

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

 

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kserokopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

sem. I             sem. II

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

 

Psychologia transportu w Polsce

2002

2

ZAL

1

2

 

 

 

Prawne aspekty orzecznictwa psychologicznego

2002

6

ZAL

1

2

4

 

 

Rozmiary, dynamika i przyczyny wypadków drogowych

2002

4

ZAL

1

 

 

4

 

Wpływ procesów poznawczych na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym

2002

6

ZO

1

4

2

 

 

Człowiek jako uczestnik ruchu drogowego

2002

6

ZAL

1

4

2

 

 

Osobowościowe uwarunkowania stylu kierowania pojazdem

2002

8

ZO

2

6

2

 

 

Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia osobowości a kierownie pojazdem

2002

4

ZO

1

4

 

 

 

Problemy diagnozowania i orzecznictwa psychologicznego (formułowanie orzeczenia)

2002

8

ZAL

2

 

 

2

6

Rola i zadania psychologów transportu w sytemie działań na rzecz brd (edukacja i reedukacja)

2002

6

ZAL

1

4

2

 

 

Wprowadzenie do metodyki badań kierowców i osób wykonujących inne czynności

2002

6

ZAL

2

4

2

 

 

Wprowadzenie do metodyki badań kierujących pojazdami - medycyna pracy

2002

4

ZAL

1

4

 

 

 

Metodyka psychologicznych badań kierowców i osób wykonujących inne czynności

2002

8

ZO

2

4

4

 

 

Wywiad i obserwacja w badaniu psychologicznym

2002

4

ZO

1

2

2

 

 

Diagnoza psychologiczna - opis i interpretacja wyników

2002

8

ZO

2

 

 

4

4

Badania kwestionariuszowe w diagnozie psychologicznej. Dobór narzędzi do badań

2002

12

ZO

2

4

8

 

 

Stres kierowców i radzenie sobie ze stresem

2002

6

ZO

1

4

2

 

 

Aparatura w badaniu psychologicznym (badania aparaturowe)

2002

16

ZO

2

 

 

 

16

Możliwości symulatora jazdy

2002

4

ZAL

1

 

 

 

4

Interwencja kryzysowa, PTSD po wypadkach, pomoc ofiarom, sprawcom i rodzinom ofiar

2002

6

ZO

2

 

 

3

3

Uzależnienia a kierowanie pojazdami

2002

6

ZO

1

 

 

4

2

Podstawy przedsiębiorczości - jak założyc i prowadzić własną pracownię - zalecenia pokontrolne

2002

4

ZAL

1

 

 

4

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w zakresie nowoczesnych metod oceny i metod poprawy funkcjonowania kierowcy w ruchu drogowym

2002

2

ZAL

1

2

 

 

 

Etyczne problemy diagnozy psychologicznej

2002

2

ZAL

1

 

 

2

 

Psychometria (kryteria dobroci psychometrycznej, samodzielne wyliczanie trafności, rzetelności)

2002

6

ZAL

1

 

 

4

2

W SEMESTRZE

 

 

 

 

50

30

27

37

RAZEM

 

144

 

 

80

64

ŁĄCZNIE

 

 

 

32

144