• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli

Szczegóły
Kod ZP-SUN
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 16
Limit miejsc 20
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.05.2023 12:00 – 29.02.2024 23:59)

Studia kwalifikacyjne

Kierownik Studiów: dr hab., prof. APS Małgorzata Kupisiewicz

e-mail: mkupisiewicz@aps.edu.pl

Czesne za jeden semestr - 2300 zł x 3 semestry

 

Cel kształcenia

przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami słuchu w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego – etap edukacji zgodny z wcześniej zdobytymi kwalifikacjami pedagogicznymi

Podstawy prawne kwalifikacji

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

 

Absolwent studiów podyplomowych Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną, umiejętności diagnostyczne, metodyczno-terapeutyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia zajęć z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi.

 

Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu terminologii, teorii, metodyki, procedur i oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych stosowanych w ramach surdopedagogiki, obejmującą anatomię, fizjologię i patologię narządu słuchu, działanie i zastosowanie protez słuchowych oraz technicznych środków korekcyjnych wspomagających słyszenie, a także psychologiczno-pedagogicznych i lingwistycznych uwarunkowań funkcjonowania osób z wadą słuchu.

 

Absolwent pozna  metody i narzędzia diagnozy dzieci i młodzieży z wadą słuchu, a także zostanie wyposażony w umiejętności doboru metod rehabilitacji, adekwatnych do indywidualnych potrzeb osób z uszkodzonym słuchem. Zaplanowane w programie studiów zajęcia z Polskiego Języka Migowego oraz fonogestów rozszerzą wachlarz możliwości zaspokajania potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami słuchu w obszarze komunikowania się i wyposażą Absolwenta w narzędzia kształtowania umiejętności komunikacyjnych i językowych osób z wadą słuchu.

 

Ponadto Absolwent będzie przygotowany do integrowania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności  w celu planowania procesu terapeutyczno-dydaktycznego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Umiejętność organizowania i współkoordynowania działań w zakresie wspierania osób z zaburzeniami słuchu, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i  opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych pozwoli Absolwentowi wykorzystywać swoje kompetencje w  różnych formach kształcenia.

 

 

 

Wymagania wstępne

studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 r - rejestrację na studia uruchomimy w kwietniu 2024

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i potwierdzenie uzyskania przygotowania pedagogicznego, nauczycielskiego, jeżeli dyplom tego nie wskazuje.

PLAN STUDIÓW:

Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki organizacyjnej

Semestr studiów

Łączny wymiar godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

I semstr

II semestr

III semestr

 

 
   

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

wyk.

ćw.

lab./war.

   

Kształcenie kierunkowe (C)

   

C.5. Dydaktyka specjalna

   

Dydaktyka specjalna

10020000

I

30

EGZ.

4

15

15

 

 

 

 

 

 

 

   

Razem

30

 

4

15

15

0

0

0

0

0

0

0

   

30

0

0

   

30

   

C.6. Diagnostyka w pedagogice specjalnej

   

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

10020000

I

30

EZG

4

15

15

 

 

 

 

 

 

 

   

Razem

30

 

4

15

15

0

0

0

0

0

0

0

   

30

0

0

   

30

   

C.7 Praktyki zawodowe

   

Praktyka asystencka -1

10020000

I

30

ZAL

2

 

 

30

 

 

 

 

 

 

   

Praktyka asystencka - 2

10020000

I

30

ZAL

2

 

 

30

 

 

 

 

 

 

   

Razem

60

 

4

0

0

60

0

0

0

0

0

0

   

60

0

0

   

60

   

RAZEM moduł Kształcenia kierunkowego

120

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

120

   

Surdopedagogika i terapia zaburzeń słuchu dla nauczycieli

   

E. 1A. Przygotowanie merytoryczne

   

Surdopedagogika

1002

I

10

ZAL - OCENA

1

10

0

 

 

 

 

 

 

 

   

Podstawy nauki o języku z fonetyką

1002

I

20

EGZ

2

5

15

 

 

 

 

 

 

 

   

Audiologia i techniczne środki wspomagające słyszenie

1002

I

20

EGZ

3

5

15

 

 

 

 

 

 

 

   

Surdologopedia z ortofonią

1002

I

20

EGZ

3

5

15

 

 

 

 

 

 

 

   

Psychofizyczny rozwój dzieci z zaburzeniami słuchu 

1002

I

10

ZAL - OCENA

1

10

0

 

 

 

 

 

 

 

   

 Dorosłe osoby z uszkodzonym narządem słuchu zaopatrzone w aparaty i implanty słuchowe 

1002

II

10

ZAL - OCENA

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

   

Metoda fonogestów

1002

I

25

EGZ

4

0

25

 

 

 

 

 

 

 

   

Polski Język Migowy

1002

I-III

80

EGZ

5

0

20

 

 

30

 

 

30

 

   

Diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia z wadą słuchu

1002

II

15

ZAL - OCENA

2

 

 

 

 

15

 

 

 

 

   

Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

1002

III

10

ZAL - OCENA

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

   

Emisja głosu

1002

II

10

ZAL - OCENA

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

   

Logorytmika

1002

II

10

ZAL_OCENA

1

 

 

 

 

10

 

 

 

 

   

Razem

240

 

25

35

90

0

0

85

0

0

30

0

   

125

85

30

   

240

   

E.2A. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne

   

Metody wspierajace terapię dziecka z uszkodzonym narządem słuchu

1002

II

15

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

15

 

 

 

 

   

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju jezykowego dziecka z uszkodzonym słuchem w rodzinie

1002

II

20

EGZ

3

 

 

 

 

20

 

 

 

 

   

Metodyka wczesnej edukacji dzieci z zaburzeniami słuchu

1002

III

35

EGZ

1

 

 

 

 

 

 

10

25

 

   

Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami słuchu z trudnosciami w uczeniu się czytania i pisania

1002

III

20

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

5

15

 

   

Diagnoza i terapia ucznia z zaburzeniami słuchu z trudnosciami w uczeniu się matematyki

1002

III

20

ZAL-OCENA

1

 

 

 

 

 

 

5

15

 

   

Specyfika nauczania przedmiotowego uczniów z zaburzeniami słuchu

1002

III

10

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

   

Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla ucznia z zaburzeniami słuchu

1002

III

10

ZAL-OCENA

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

   

Edukacja i rehabilitacja dzieci z sprzężoną niepełnosprawnością słuchową

1002

III

10

ZAL-OCENA

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

   

EGZAMIN DYPLOMOWY

1002

III

10

EGZ

1

 

 

 

 

 

 

 

10

 

   

Razem

150

 

13

0

0

0

0

45

0

20

85

0

   

0

45

105

   

150

   

E.3A. Praktyki zawodowe (120h; 6ECTS)

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna - 1

10020000

II

40

ZAL

2

 

 

 

 

 

40

 

 

 

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna  - 2

10020000

II

40

ZAL

2

 

 

 

 

 

40

 

 

 

   

Praktyka asystencko-pedagogiczna - 3

10020000

III

40

ZAL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

40

   

Razem

120

 

6

0

0

0

0

0

80

0

0

40

   

0

80

40

   

120