• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Terapia pedagogiczna

Szczegóły
Kod ZP-TPE
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 27
Limit miejsc 30
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia kwalifikacyjne

Kierownik studiów podyplomowych: dr Izabella Kucharczyk   e-mail: ikucharczyk@aps.edu.pl

Czas trwania studiów podyplomowych - 3 semestry

Kwalifikacje i możliwości zatrudnienia absolwentów

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:

1. nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz

2. nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole i placówce (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój.

Ponadto absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia:

 •   zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
 •  zajęć rozwijających umiejętności społeczne

Podstawy prawne kwalifikacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  1 sierpnia 2017r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz .U. z 2017 r., poz. 1575)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(DZ. U. z 2017 r., poz.159)

Warunki studiowania: 
Zajęcia odbywać się będą w trakcie dwudniowych (sobota-niedziela) lub trzydniowych zjazdów (piątek od godz. 15.00, sobota-niedziela) organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu w budynkach: APS przy Szczęśliwickiej 40.

Wykładowcy: Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz specjaliści wiodących ośrodków spoza Akademii.

Praktyki i warunki ukończenia studiów:

1.  Planowane są hospitacje w placówkach prowadzących zajęcia specjalistyczne w niewielkich grupach (5 godz.).

2. Praktyki indywidualne (180 godz.) odbywać się będą w placówkach oświatowych (szkoła i poradnia psychologiczno-pedagogiczna) prowadzących działalność z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Istnieje możliwość odbycia praktyki w miejscu zamieszkania.

3.  Studia kończą się  realizacją projektu badawczego i przedstawieniem jego rezultatów podczas egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne:

Ukończone: 1) studia magisterskie w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub 2) studia magisterskie przygotowujące do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć  oraz obowiązkowo przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 r - rejestrację na studia uruchomimy w kwietniu 2024

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty (przyjmujemy tylko kompletne dokumenty):

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kserokopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli dyplom jednoznacznie nie wskazuje na ich uzyskanie.

  Plan studiów:

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

Łączny wymiar  godzin

Forma zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

Sem. I

Sem. II

Sem. III

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

wyk.

ćw.

I. TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej

1002

10

EGZ

1

10

 

 

 

 

 

Prawne podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

1002

5

EGZ

1

5

 

 

 

 

 

Neuropsychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia ze SPED

1002

15

EGZ

2

15

 

 

 

 

 

Logopedyczne aspekty trudności szkolnych

1002

25

EGZ

2

 

 

25

 

 

 

Działania profilaktyczne w terapii pedagogicznej

1002

10

ZO

2

 

 

 

 

 

10

Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

1002

20

ZO

2

 

 

 

20

 

 

Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

1002

30

ZO

3

 

 

 

30

 

 

Rozwijanie  umiejętności poznawczych i techniki efektywnego uczenia się

1002

15

ZO

2

 

 

5

10

 

 

Współpraca z rodziną dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1002

15

ZO

1

 

 

 

 

15

 

Warsztat terapeuty pedagogicznego

1002

10

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Warsztaty umiejętności społecznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

1002

20

ZO

2

 

 

 

 

 

20

Diagnoza umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

1002

10

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Terapia trudności wychowawczych

1002

10

ZO

2

 

 

 

 

 

10

Problemy młodzieży i osób dorosłych z dysleksją

1002

10

ZO

1

 

 

 

 

 

10

Obserwacja w pracy terapeuty pedagogicznego

1002

10

ZO

1

 

10

 

 

 

 

Przygotowanie ucznia do nauki czytania i pisania

1002

20

ZO

2

 

20

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

1002

20

ZO

2

 

20

 

 

 

 

Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania(szkoła i poradnia)

1002

25

ZO

3

10

15

 

 

 

 

Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (szkoła i poradnia)

1002

25

ZO

3

 

25

 

 

 

 

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

1002

50

ZO

5

 

 

10

40

 

 

Zajęcia specjalistyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej

1002

5

ZAL

1

 

 

 

 

 

5

Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.1 (moduł z zakresu  diagnostyki i dydaktyki specjalnej)

1002

20

ZAL

2

 

20

 

 

 

 

Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.2 (moduł z zakresu  diagnostyki i dydaktyki specjalnej)

1002

20

ZAL

2

 

 

 

20

 

 

Praca z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi cz.3 (moduł z zakresu diagnostyki i dydaktyki specjalnej)

1002

20

 ZO

2

 

 

 

 

 

20

III. PRAKTYKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka asystencka (40-przedszkole/szkoła, 20- poradnia)

1002

60

ZAL

4

 

60

 

 

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna (30-szkoła, 30- poradnia/szkoła)

1002

60

ZAL

3

 

 

 

60

 

 

Praktyka pedagogiczna  (30-szkoła, 30- poradnia/szkoła)

1002

60

ZAL

3

 

 

 

 

 

60

IV. SEMINARIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium

1002

30

ZAL

10

5

5

 

 

 

20

w semestrze:

 

 

 

66

45

175

40

180

15

175

RAZEM

 

450

 

 

220

 

220

 

190

 

ŁĄCZNIE Z PRAKTYKAMI

 

630

 

 

630