• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/24

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny

Szczegóły
Kod ZP-WWR
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów pedagogika specjalna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Liczba cykli dydaktycznych 4
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Pełna nazwa studiów podyplomowych: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIE RODZINY 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli. Studia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Kierownik studiów: dr Radoslaw Piotrowicz rpiotrowicz@aps.edu.pl

Czas trwania studiów: 4 semestry

Czesne - 2400 zł za jeden semestr x 4 semestry

Łączna liczba godzin: 1085, w tym: 825 godz. zajęć dydaktycznych, 240 godz. praktyk

Liczba słuchaczy: 50 

Cel kształcenia:

Przygotowanie kadr do pracy zgodnie z opracowanym Nowym modelem Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR), szczególnie w placówkach  systemu oświaty, w tym  publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  które będą pełnić funkcje koordynacyjne i wspierające zespoły WWR działające na terenie powiatu.

Adresaci:

Osoby czynne zawodowo posiadające wykształcenie wyższe magisterskie:

-     psycholog, pedagog specjalny, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta – osoby posiadające przygotowanie do pracy zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi w toku studiów wyższych  oraz przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie),  zatrudnione w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

-     nauczyciele, którzy mają już doświadczenie w pracy z dzieckiem, w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje:

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny  na stanowisku zgodnym z podstawowym wykształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:

1)   instytucji koordynującej WWR (placówki systemu oświaty, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia informacyjnego, terapeutycznego i środowiskowego),

2)   zespołach WWR w jednostkach systemu oświaty realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze),

3)   Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW)

Podstawy prawne kwalifikacji

1)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635).

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1412).

5)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

6)      Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75 i 952).

7)      Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) oraz Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”(M.P. poz. 1250).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do realizacji zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny we wszystkich rodzajach placówek zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi, sensorycznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi lub nieprawidłowo kształtującą się osobowością i ich rodzinom oraz roli koordynatora WWR.

Rola specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny odwołuje się do nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju skoncentrowanego na rodzinie i środowisku dziecka i polega na:

-     uczestniczeniu we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego i jego rodziny w ramach pracy transdyscyplinarnego zespołu;

       wspieraniu rozwoju i ogólnego dobrostanu dzieci;

-      ścisłej współpracy z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju dziecka;

-      wzmacnianiu udziału rodziny i jej upełnomocnienie na wszystkich etapach procesu wsparcia skoncentrowanego na rodzinie;

-      koordynacji opieki, rehabilitacji, wsparcia oraz dostępu do podmiotów będących w sieci wsparcia WWR;

-     optymalizowaniu włączenia do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w naturalnych kontekstach środowiska.

Zadaniem specjalisty WWR w Nowym Modelu WWR  jest:

-        prowadzenie działań profilaktycznych i mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka;

-        współudział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym zaburzeń rozwojowych dziecka poprzez uczestnictwo w planowaniu i realizacji wspomagania w rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie stałej oceny jego postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań medycznych i psychospołecznych;

-        prowadzenie konsultacji rodzinnych i instytucjonalno-rodzinnych dotyczących problemów i zasobów dziecka i rodziny;

-        prowadzenie edukacji rodziców i opiekunów dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 i nauczycieli wychowania przedszkolnego rozwijającej ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem i mających na celu umacnianie więzi emocjonalnej i wprowadzanie w normy społeczne;

-        wspieranie rodziny i środowiska wychowawczego we wspomaganiu rozwoju dziecka;

-        prowadzenie wsparcia środowiskowego dotyczącego dziecka, jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej;

-        integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów;

-        zapewnienie dostępu do informacji o świadczeniach oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej;

-        angażowanie innych, budowanie partnerstwa na rzecz włączenia społecznego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i rodzin, działanie na rzecz praw dziecka i rodziny;

-        doskonalenie zawodowe - nieustannie zdobywanie wiedzy i rozwijanie własnych umiejętności w pracy z dzieckiem i rodziną zgodnie założeniami nowego modelu WWR;

-        dostarczanie wysokiej jakości wsparcia dziecku i rodzinie zgodnie z rekomendowanymi praktykami, opartymi na dowodach naukowych.

Program studiów:

Ramowy program studiów podyplomowych stanowią moduły tematyczne, integrujące treści teoretyczne i praktyczne odnoszące się do kluczowych aspektów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, ujętych w Nowym Modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Pogram studiów podyplomowych uwzględnia:

-     połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz powiązanie ich z doświadczeniem pracy w środowisku dziecka i rodziny oraz monitoring pracy z dzieckiem i rodziną w ramach praktyk zawodowych;

-     poznanie i wykorzystanie narzędzi oceny funkcjonalnej dziecka oraz badania zasobów rodziny i środowiska, umiejętności dobierania i stosowania strategii wspomagających rozwój dziecka oraz kompleksowego wsparcia rodziny w środowisku, opartych na rekomendowanych praktykach i dowodach naukowych, na podstawie integracji treści modułów tematycznych;

-     promowanie współpracy, pracy zespołowej, umiejętności komunikacji, budowania relacji oraz postawy etycznej i postaw samodoskonalenia zawodowego.

Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje łącznie 1065 godzin, w tym:

-      180 godzin przeznaczonych na kształcenie kierunkowe (pedagogika specjalna), w tym 60 godz. praktyka zawodowa,

-       885 godzin przeznaczonych jest na przygotowanie merytoryczne i przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w ramach specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny, w tym 180 godz. praktyki zawodowej.

 • Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2024 r - rejestrację na studia uruchomimy w kwietniu 2024

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
  W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia (prosimy o niewgrywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zdjęcia elektronicznego),
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
    
 • KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów na adres Biura Studiów Podyplomowych:
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • Biuro Studiów Podyplomowych
  Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

 • budynek A, II piętro, pok. 1211

 • lub bezpośrednie złożenie dokumentów w biurze (adres jak wyżej):
 • godziny pracy - http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/kontakt/

Zasady naboru na studia podyplomowe:

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Decyduje kolejność złożenia dokumentów (w wersji papierowej) w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów (data złożenia lub data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
 • kserokopia dyplomu/ów (oryginał/y do wglądu w czasie zajęć) ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich.

 PLAN STUDIÓW

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIE RODZINY

(finansowane ze środków MEiN)

 

Pełna nazwa przedmiotu

Kod jednostki

semestr

Łączny wymiar  godzin

Forma zal.

Liczba punktów ECTS

Forma zajęć i liczba godzin

wyk

ćw.

warsz.

 C. Kształcenie kierunkowe

Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Pedagogika specjalna

1002

I

10

ZAL

1

10

 

 

 

Psychospołeczne podstawy metodyki  pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1002

I

50

E

5

10

40

 

 

Dydaktyka specjalna

1002

I

30

E

4

10

20

 

 

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

1002

II

30

ZO

4

10

20

 

Razem

120

 

14

40

80

 

WWR - PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

E.1.1. Moduł: Model wczesnego wspomagania rozwoju - założenia, zasady i organizacja

 

Model i standardy wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji

1002

I

15

ZAL

1

15

 

 

 

Trening interpersonalny

1002

I

20

ZAL

1

 

 

20

 

Monitoring i ewaluacja pracy w zespole (superwizja, interwizja )

1002

II

15

ZO

1

 

5

10

 

Profil kompetencyjny specjalisty WWR

1002

IV

5

ZAL

1

 

5

 

 

Razem

 

 

55

 

4

15

10

30

E.1.2. Moduł: Wsparcie rodziny w modelu wczesnego wspomagania rozwoju

 

Ocena zasobów rodziny- ekomapa

1002

II

15

ZAL

1

5

 

10

 

Metodyka pracy z rodziną

1002

II

30

ZO

2

5

15

10

 

Trening umiejętności wychowawczych

1002

III

15

ZAL

1

 

 

15

 

Prawne aspekty wsparcia rodziny

1002

IV

5

ZAL

1

5

 

 

 

Razem

 

 

65

 

5

15

15

35

E.1.3. Biomedyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Pediatryczna opieka nad małym dzieckiem

1002

I

15

EGZ

1

15

 

 

 

Neuropsychologia kliniczna dziecka

1002

I

20

EGZ

2

20

 

 

 

Neurologia dziecięca

1002

I

20

EGZ

2

20

 

 

 

Genetyczne zespoły zaburzeń

2002

I

10

ZAL

1

10

 

 

 

Psychiatria dziecięca

2002

II

20

E

1

20

 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna pediatryczna

1002

I

10

EGZ

1

 

 

10

 

Fizjoterapia pediatryczna

1002

II

10

ZAL

1

 

10

 

 

Razem

 

 

105

 

9

85

10

10

E.1.4. Moduł: Psychospołeczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej

 

Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju małego dziecka w procesie uczenia się

1002

I

40

EGZ

2

15

25

 

 

Psycholingwistyka rozwojowa - kształtowanie mowy i języka dzieci

1002

II

10

ZO

1

 

10

 

 

Strategie i techniki w modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym w pracy z małym dzieckiem i jego rodziną

1002

II

10

ZAL

1

 

10

 

 

Metodyka wspomagania rozwoju dziecka w codziennych aktywnościach (RBM)

1002

III

10

ZAL

1

 

5

5

 

Zabawa- programy wspomagania rozwoju dziecka małego i w wieku przedszkolnym

1002

IV

15

ZAL

2

 

10

5

Razem

85

 

7

15

60

10

E.1.5. Moduł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi i wspieranie jego rodziny

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi

1002

III

20

ZO

2

 

20

 

 

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)

1002

III

15

ZAL

1

 

15

 

 

Wczesna interwencja logopedyczna

1002

IV

15

ZO

1

 

10

5

 

Razem

 

 

50

 

4

0

45

5

E.1.6. Moduł: Podstawy rehabilitacji dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i wspierania jego rodziny

 

Metody neurofizjologiczne oraz techniki pielęgnacji w rehabilitacji dziecięcej

1002

II

25

ZO

2

 

15

10

 

Ergoterapia- terapia ręki w rozwoju małego dziecka

1002

III

15

ZAL

1

 

10

5

 

Razem

 

 

40

 

3

 

25

15

E.1.7. Moduł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową i wspierania jego rodziny

 

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne

1002

II

10

EGZ

1

5

5

 

 

Funkcjonalna ocena słuchu małego dziecka

1002

II

15

ZAL

1

 

15

 

 

Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu

1002

III

25

ZAL

2

 

15

10

 

Razem

 

 

50

 

4

5

35

10

E.1.8. Moduł: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową i wspierania jego rodziny

 

Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego

1002

III

10

EGZ

1

10

 

 

 

Funkcjonalna ocena wzroku małego dziecka

1002

III

15

ZAL

1

 

10

5

 

Rehabilitacja wzroku małego dziecka

1002

IV

25

ZAL

2

 

15

10

 

Razem

 

 

50

 

4

10

25

15

E.2.WWR - PRZYGOTOWANIE METODYCZNO-DYDAKTYCZNE

E.2.1.Ocena możliwość i potrzeb dziecka

 

Klasyfikacja ICF w modelu WWR (Klasyfikacja ICF i ICD w ocenie funkcjonalnej dziecka i planowaniu wsparcia terapeutycznego i środowiskowego)

1002

II

15

ZAL

1

 

15

 

 

Ocena funkcjonalna rozwoju dziecka

1002

II

50

ZO

4

 

50

 

 

Profil funkcjonalny dziecka- badania skriningowe

1002

III

15

ZO

2

 

10

5

 

Razem

 

 

80

 

7

0

75

5

E.2.2. Moduł: Wsparcie środowiskowe w WWR

 

Społeczny model wsparcia rodziny i pracy środowiskowej

1002

II

5

 

1

5

 

 

 

Analiza zasobów środowiska

1002

II

10

 

1

 

10

 

 

Metodyka pracy środowiskowej

1002

III

30

 

2

 

30

 

 

Razem

 

 

45

 

4

5

40

0

E.2.3. Moduł: Planowanie procesu WWR

 

Aranżacja przestrzeni w środowisku dziecka i rodziny

1002

IV

10

ZAL

1

 

10

 

 

Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej edukacji

1002

IV

40

ZAL

2

 

40

 

 

Metodyka konstruowanie indywidualnych planów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

1002

IV

30

ZO

4

 

30

 

Razem

 

80

 

7

0

80

0

C.7., E.3. Moduł kwalifikacyjny- PRAKTYKA

 

Praktyka zawodowa w placówkach edukacyjnych z dziećmi ze SPE (C.7)

1002

II

60

ZAL

4

 

60

 

 

Praktyka asystencko-pedagogiczna w zespołach WWR (E3.WWR)

1002

III

60

ZAL

4

 

60

 

 

Praktyka zawodowa: indywidualna praca środowiskowa z dzieckiem i rodziną (studium dziecka i rodziny) (E.3.WWR)-1

1002

III

60

ZAL

5

 

60

 

 

Praktyka zawodowa: indywidualna praca środowiskowa z dzieckiem i rodziną (studium dziecka i rodziny) (E.3.WWR)-2

1002

IV

60

ZAL

5

 

60

 

 

Razem praktyki

   

240

 

18

0

240

0

 

Kształcenie kierunkowe

 

 

120

 

14

40

80

0

 

Przygotowanie merytoryczne

 

 

460

 

40

145

225

130

 

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne

 

 

205

 

18

5

195

5

 

Razem (bez praktyk)

 

 

825

 

72

190

500

135

 

Razem z praktykami

 

 

1065

 

90

190

740

135

ROZKŁAD GODZIN W SEMESTRACH

 

GODZ.

 

ECTS

wyk

ćw.

warsz

I

240

 

21

125

85

30

II

330

 

27

50

240

40

III

290

 

23

10

235

45

IV

205

 

19

5

180

20

RAZEM

1065

 

90

190

740

135