Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[DU-EP-1] Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II st.)

Szczegóły
Kod DU-EP-1
Jednostka organizacyjna Kolegium Edukacji Artystycznej
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
Dodatkowe informacje
  • Ankieta dla kandydata na studia
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zakończone dyplomem magistra sztuki po II roku studiów.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych drugiego stopnia to dwuletnie stacjonarne studia drugiego stopnia zakończone dyplomem magistra sztuki. Ich absolwent uzyskuje umiejętności artystyczne, wiedzę przedmiotową oraz kompetencje społeczne, które w pełni umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, do pracy i zarządzania w instytucjach organizacji życia kulturalnego i promocji sztuki oraz do pracy na rynku artystycznym (kurator, marszand), a także do indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne, arteterapia, coaching, zamówienia indywidualne).

Studia oferują następujące specjalności:

1. Arteterapia – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest m.in. ukierunkowana na arteterapię, nawiązując do tradycji dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia arteterapii uwrażliwiają na zrozumienie i poszanowanie jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, pozwalając absolwentom na podjęcie własnej twórczości artystycznej ze znajomością i zrozumieniem zarówno tradycji sztuki, jak i myśli humanistycznej. Ugruntowują głębokie poznanie i przeżywanie sztuki oraz umożliwiają dalszy rozwój umiejętności terapeutycznych. W programie studiów realizowane są dwie grupy przedmiotów. Pierwsza to przedmioty kształcenia artystycznego i kulturowego, druga – przedmioty specjalistyczne, rozwijające kompetencje studenta w dziedzinie terapii przez sztukę. Poprzez kontakt ze sztuką absolwent rozwija osobowość oraz potencjał twórczy: doskonali umiejętności warsztatowe, uczy się świadomie dobierać techniki w procesie terapeutycznym. Absolwent specjalności arteterapia posiada wiedzę o psychologicznych oraz metodologicznych podstawach terapeutycznych oddziaływań przez sztuki plastyczne. W trakcie studiów nabywa umiejętność formułowania celu, planu oraz oceny założeń podjętej terapii. Zdobywa przygotowanie umożliwiające dalszy rozwój w wybranym kierunku arteterapii oraz zyskuje umiejętności skutecznego i świadomego posługiwania się działaniami plastycznymi w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia. W praktyce zawodowej umie posłużyć się metodami arteterapeutycznymi bazującymi na procesie doświadczania sztuki oraz na procesie twórczym. Program specjalności zakłada zdobycie przez studenta pogłębionej i wszechstronnej wiedzy z dziedziny arteterapii, wzbogaconej o elementy psychoterapii oraz dziedzin pokrewnych, która pozwala mu na dokonanie analizy oraz organizowanie procesu arteterapeutycznego. Student kształtuje postawę twórczą, która w powiązaniu z wiedzą teoretyczną umożliwi mu podjęcie artystycznej i arteterapeutycznej aktywności zawodowej.

2. Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba) – program specjalności został tak skonstruowany, aby student o określonej m.in. na poziomie studiów I st. świadomości potencjału osobistego, mógł elastycznie kształtować swój profil wykształcenia poprzez wybór pracowni dyplomowej i seminarium. Zajęcia specjalizacyjne mają zapewnić studentowi możliwie największy komfort pracy i własnego rozwoju artystycznego w pracowniach rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, multimediów i grafiki projektowej. Mają też pozwolić na konkretyzację własnych zainteresowań artystycznych oraz realizację w wybranej pracowni świadomej i dojrzałej pracy dyplomowej. Student otrzymuje przygotowanie teoretyczne poszerzające i ugruntowujące wcześniej zdobytą wiedzę z zakresu teorii i krytyki sztuki. Ma również możliwość doskonalenia umiejętności warsztatowych z zakresu tradycyjnych technik artystycznych i multimediów oraz w ramach ciekawych przedmiotów specjalistycznych, dotyczących współczesnych działań artystycznych i sztuki w przestrzeni publicznej. Rozwija także wiedzę i umiejętności podczas zaplanowanych w toku studiów warsztatów oraz plenerów. UWAGA - specjalność artystyczna zostanie uruchomiona tylko w przypadku gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych, którzy złożą dokumenty na studia będzie wynosić 30 osób.

Efekty kształcenia - kliknij tutaj

Program studiów - kliknij tutaj


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.

Podstawą kwalifikacji są:
- Punktu uzyksane w trakcie autoprezentacji kandydata
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa2
gdzie:
W – suma wyników (max 5 punktów), 
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
wa2 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

AUTOPREZENTACJA KANDYDATA:
W tym etapie rekrutacja nastepuje rozmowa kwalifikacyjna połącznona z przeglądem prac plastycznych kandydata (prace kandydat przynosi w dniu egzaminu).
Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z około 10 rysunków z natury*, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych, fotograficznych czy filmowych - w zależności od zainteresowań kandydata.
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Ten etap ma na celu zorientowanie się jakie są zainteresowania, obszary działań, przebieg dotychczasowej edukacji, predyspozycje artystyczne i intelektualne kandydata. Komisja bierze pod uwagę umiejętność warsztatową o zdolność wyrażania myśli środkami plastycznymi.
Pozytywna ocena podczas autoprezentacji kandydata jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego (czyli konkuru obejmującego ocenę z dyplomu licencjata oraz średnią ocen ze studiów I stopnia).

*wyrażenie "z natury" oznacza zarówno martwą naturę, jak również pejzaż, portret, a także postać we wnętrzu