Unia Europejska

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne

Szczegóły
Kod ZU-PE-N-OS
Jednostka organizacyjna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku pedagogika, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po drugim roku studiów.

Opis specjalności:

Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - student specjalności przygotowywany jest do szeroko rozumianej pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i rodziną. Ma zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu diagnozować problemy wychowawcze, organizować pomoc i wsparcie społeczne, socjalne, psychologiczne. Ma być specjalistą od budowania programów wychowawczych i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Absolwent specjalności opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne może być zatrudniony na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym jako pracownik zajmujący się pomocą dziecku i rodzinie, może być pedagogiem w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub zajmować stanowiska związane z pieczą zastępczą. Ma uprawnienia do otwierania własnych alternatywnych placówek opieki nad dzieckiem. Może również trafić do domu pomocy społecznej dla seniorów. Otwartym miejscem zatrudnienia absolwentów specjalności opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne są różnorodne organizacje pozarządowe i wielorakie polskie i międzynarodowe agendy edukacyjne i socjalne. Jeśli posiada uprawnienia pedagogiczne (nabyte na wcześniejszych etapach edukacji) może pełnić funkcje opiekuńczo-wychowawcze w szkole (np. pedagog szkolny, wychowawca świetlicy).


O przyjęcie na ten kierunek ze specjalnością mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący:
- Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia,
- Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Miejsce na  liście  rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym algorytmem:
W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr
gdzie:
W – suma wyników (max 5 punktów), 
wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.